perjantai 30. lokakuuta 2015

Opettaja-lehden järjestämä lukijakysely maahanmuuttajista, on poistettu opettaja.fi sivustolta

Opettaja-lehti järjesti 2011 kyselyn lukijoilleen maahanmuuttajien vaikutuksesta opetukseen.

Kyselyn tulokset esitettiin täällä mutta sivua ei enää ole olemassa:
http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2011_08/156481.htm

Onneksi edelleen löytyi autenttinen kopio alkuperäisestä kyselyn tuloksista web.archive.org sivustolta: arkistoituLukijakysely: Maahanmuuttajat ovat kouluille rikkaus ja rasite.


Kolmannes riittäisi osuudeksi

Väkivalta lisääntyy, kantaväestön ja ja maahanmuuttajien välit kiristyvät ja opettajat siirtyvät muihin kouluihin, kun maahanmuuttajien osuus koulun oppilaista kasvaa suureksi. Lähes joka toisen opettajan mielestä maahanmuuttajien määrä pitäisi koulussa rajata 20–30 prosenttiin.

Hannu Laaksola
Maahanmuuttajaoppilaiden määrä vaihtelee huomattavasti kuntien ja kaupunkien, mutta myös saman paikkakunnan koulujen välillä. Opettaja-lehden kyselyn mukaan noin puolessa peruskouluista on maahanmuuttajia alle 10 prosenttia oppilaista. Noin joka viidennessä peruskoulussa joka viides oppilas on maahanmuuttaja. Vajaassa 10 prosentissa kouluja ei ole maahanmuuttajaoppilaita lainkaan.

12 prosenttia vastaajista työskentelee kouluissa, joiden oppilaista suuri määrä eli 30–50 prosenttia on maahanmuuttajia. Koulut, joissa maahanmuuttajia on paljon, keskittyvät tietyille alueille. Tällaisten koulujen määrä on kasvussa.

Opettajien mielestä maahanmuuttajien osuutta kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi rajoittaa. Tätä mieltä on lehden kyselyn mukaan noin 41 prosenttia kaikista opettajista. Luku on suurempi kuin Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla tammikuussa teettämässä tutkimuksessa. Siinä pääkaupunkiseudun asukkaista noin joka kolmas oli rajoitusten kannalla. Rajoituksia puolsivat voimakkaimmin vantaalaiset ja vähiten helsinkiläiset.

Lähes puolet opettajista asettaa maahanmuuttajien kiintiön rajaksi 20 tai 30 prosenttia. Joka 16. opettaja olisi valmis siihen, että raja on vasta 50 prosentissa oppilasmäärästä. Liki kolmannes opettajista ei halua kiintiöitä.

Heijastuu opetuksen tasoon


Jos koulun oppilaista suuri osa on maahanmuuttajia, se heijastuu opettajien mielestä koulun antamaan opetukseen ja kasvatukseen, mutta myös muuhun.

Joka neljäs opettaja sanoo, että maahanmuuttajien suuri osuus lisää hälinää ja melua luokkahuoneessa sekä kasvattaa väkivallan määrää koulussa. 

Osa vastaajista epäilee, että Suomeen syntyy Ruotsin tapaan väkivallan ja rikollisuuden valtaamia maahanmuuttajagettoja.

Joka viides arvioi, että opettajat hakeutuvat muihin kouluihin, ja lähes 16 prosenttia arvioi, että kantaväestön ja maahanmuuttajien välit kiristyvät.

Maahanmuuttajien suuri osuus oppilaista haittaa monikulttuurisuuden omaksumista, katsovat opettajat.

Lisäksi kantaväestön lapset siirtyvät toisiin kouluihin.

Maahanmuuttajien suomen kielen oppimiselle osuuden suuruudella ei ole paljon merkitystä, vastaajat arvioivat.

Vaikka osa opettajista arvioi, että maahanmuuttajat rikastuttavat koulukulttuuria, suurin osa opettajista kokee työmäärän kasvavan jopa kohtuuttomaksi.

Samalla opetuksen laatu kärsii ja tasoa on laskettava. Opettajien mukaan maahanmuuttajien opettaminen on ylimääräinen rasite ja lisätyö, joka ei opettajan palkassa ja johon ei kouluteta.

”Opettajan työmäärä kasvaa, kun luokanvalvojan pitää olla tulkin välityksellä yhteydessä koteihin. Aina tulkkipalveluja ei saa tai asia olisi kiireellinen. Vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä suomalaista koulukulttuuria. Opettajat ovat vaikeuksissa, kun eivät tiedä, kuinka mukauttaa opetustaan, kuinka selkeyttää, käyttää kuvia ja etsiä yhteistä toimintatapaa.”

Oppimisvaikeudet ja niiden havaitsemisen vaikeus lisääntyvät, lisäresurssien tarve kasvaa, kun opettajalla ei ole aikaa niin yksilölliseen opetukseen kuin olisi tarve.”

Koulut jakautuvat


Opettajista näyttää selkeästi siltä, että kaupunkien koulut ovat jakautumassa maahanmuuttajien vuoksi hyviin ja huonoihin. Useampi kuin joka toinen opettaja ajattelee näin. Kuitenkin yhdeksän opettajaa kymmenestä on sitä mieltä, ettei maahanmuuttajille pidä perustaa omia kouluja tai päiväkoteja vaan opetusta on annettava kantaväestöön kuuluvien oppilaiden kanssa.

Ratkaisu on opettajien mielestä asuntopolitiikassa. Kolme neljästä opettajasta sanoo, että maahanmuuttajia olisi ohjattava asuntopolitiikalla asumaan eri puolille maata. Osa opettajista kokee epäoikeudenmukaiseksi sen, että maahanmuuttajaoppilaat sijoitetaan vain kaupunkien tietyille alueille. Se leimaa heidän mielestään alueita ja kouluja.

”Maahanmuuttajat pitäisi sijoittaa ympäri Suomen, jolloin heitä olisi useimmissa kouluissa.”

”Maahanmuuttajia on keskitetty liikaa samoihin luokkiin (esim. 12 eri kieltä samassa luokassa).”

Ei tietoa koulujärjestelmästä


Opettajien mielestä on ongelma, ettei maahanmuuttajavanhemmilla ole riittävästi tietoa Suomen koulujärjestelmästä. Tätä mieltä on lähes 60 prosenttia opettajista. Suurin hankaluus opettajien mukaan on, ettei maahanmuuttajilla ole tietoa tukitoimista ja erityisjärjestelyistä kuten valmentavasta opetuksesta ja erityisopetuksesta. Maahanmuuttajat pelkäävät, että S2- tai erityisopetus leimaavat lapsen loppuiäksi.

Monen opettajan mielestä maahanmuuttajaoppilailla on usein vaikeuksia koulun käytänteiden kanssa: siinä, miten koulussa ollaan, mihin koulu velvoittaa sekä miten aikatauluja ja yhteisiä sopimuksia kuuluu noudattaa.

Maahanmuuttajaoppilaat ja heidän vanhempansa kaipaavat opettajien mielestä lisää tietoa kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, koulun toimintakulttuurista ja jopa käyttäytymisestä.

Myös maahanmuuttaja-isien ja poikaoppilaiden asenteissa naisopettajia kohtaan on usean opettajan mielestä parannettavaa.

Opettajien vastauksista nousevat esille myös, että maahanmuuttajat eivät ymmärrä läksyjen ja liikuntatuntien merkitystä. Vanhemmat eivät aina käsitä, ettei kesken lukuvuoden voi pitää pitkiä omia lomia, ettei todistuksia tekaista, ettei numeroita voi ostaa ja ettei lukio ole mikään taivaspaikka.

Monella mamu-taustaisella perheellä on ongelmia ymmärtää suomalaista täsmällisyyttä. Koulussa on oltava kelloaikaan siten, miten lukujärjestyksessä lukee. Myös yhteydenpito vanhempiin on ongelmallista, kun vanhemmat eivät vastaa puhelimeen tai vaihtavat yhteystietojaan ilmoittamatta siitä kouluun. Useat huoltajat ovat myös ennakkoluuloisia lastenkulttuuria tai muita koulun ulkopuolella tapahtuvia retkiä kohtaan. Niinä päivinä he pitävät lapsensa kotona eivätkä edes kysy ennakkoon, mitä retki tai muu pitää sisällään.”

Maahanmuuttajille pitää kertoa, että lasten pitää päästä kouluun jokaisena päivänä eikä lasta voi jättää rangaistukseksi kotiin. He tarvitsevat tietoa tyttöjen pukeutumisesta muun muassa liikuntatunneilla ja uimisesta.”

Opettajien mielestä maahanmuuttajien koulutuksessa keskeisintä on suomenkielen opetus. Sitä on nykyisellään liian vähän. Osa opettajista olisi valmis suomenkielen pakkosyöttöön jopa omankielisen opetuksen kustannuksella sekä tehokurssein. Tavalliseen opetukseen maahanmuuttajat pitäisi siirtää vasta, kun kieli on hallinnassa.

Opettajat korostavat lisäksi maahanmuuttajien koulutustaustan parempaa selvittämistä. Lisää aikaa tarvittaisiin valmistavaan opetukseen ja asennekasvatukseen.

Elämisen taitoa

Vaikka osa opettajista on sitä mieltä, ettei kantaväestön oppilaille ole mitään hyötyä siitä, että koulussa tai päiväkodissa on myös maahanmuuttajia, valtaosa sanoo, että se rikastuttaa, auttaa hyväksymään erilaisuutta, hälventää ennakkoluuloja, lisää suvaitsevaisuutta ja vähentää rasismia. Osa huomauttaa myös, että se auttaa oppilaita ymmärtämään kielitaidon merkityksen.

Kantasuomalaiset oppivat sellaisia vuorovaikutussuhteita, joista on valtavasti hyötyä aikuisena. He oppivat myös monien eri maiden historiaa. Alle kouluikäisillä ei ole synnynnäistä epäluuloisuutta erilaisuutta kohtaan, uteliaisuutta kyllä leikkikaverien tai etnisen taustan suhteen.”

Vastaajien mielestä monikulttuurisuus on nykypäivää ja rikkaus. Suvaitsevaisuus osa elämisen taitoa nykymaailmassa. Edellytyksenä on, että opettajat saavat riittävästi koulutusta maahanmuuttajien opetukseen. Kahdeksan opettajaa kymmenestä sanoo, että ei ole saanut tällaista koulutusta. Opettajat pitävät saamaansa koulutusta maahanmuuttajien opetukseen täysin riittämättömänä.

Vastaajat pääosin etelästä


Opettaja-lehti kysyi lukijoilta mielipiteitä maahanmuuttajien opetuksesta tammikuussa 2011. Vastaajia oli 456, joista opettajia ja lehtoreita oli 73 prosenttia, lastentarhanopettajia vajaat 11 ja rehtoreita lähes 9 prosenttia. Vastaajista 7 prosenttia työskentelee ammatillisessa opetuksessa ja noin prosentti yliopistossa.

Vastaajista 77 prosenttia työskentelee entisen Länsi-Suomen tai Etelä-Suomen läänissä.

Valtaosa vastaajista toimii koulussa tai oppilaitoksessa, jossa on 300–499 oppilasta. Joka kolmas vastaaja on töissä suuressa, yli 500 oppilaan koulussa tai oppilaitoksessa. Alle 100 oppilaan kouluissa työskentelee 16 prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti Procode Oy.

sunnuntai 25. lokakuuta 2015

US sensuroitu: Reijo Tossavainen - Mukasuvaitsevat ja kansalaisten enemmistö eri mieltä maahantunkeutujista

Sensuurin vastineeksi on aina onneksi olemassa Google Cache ja muita web arkistoja.

Yleensä tekstit löytyvät sieltä. Elleivät satu laittamaan arkistoon sivua sensuuriviestistä...

Voi ihmetellä mitä pahaa Tossavaisen kirjoituksessa oli että se piti sensuroida. Tätäkö on Uuden Suomen ja koko median linja?

Sivun arkistoitu versio löytyy täältä:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205152-mukasuvaitsevat-ja-kansalaisten-enemmisto-eri-mielta-maahantunkeutujista


Arkistoituja sivua voi etsiä täältä: http://cachedview.com/Äänestä jaloillasi ja rahoillasi. Älä maksa sensuurimedioiden tuotteista ja palveluista.

perjantai 23. lokakuuta 2015

Suomi on hyvä maa suomalaisena, suomalaisen kulttuurin, maana

Jos muslimit haluavat ehdoin tahdoin tulla Suomeen niin heidän täytyy ymmärtää, että heidän tulee sopeutua Suomeen, sen tapoihin traditioihin ja se elämäntapaan, koska se on maa, jonka he vapaaehtoisesti ovat valinneet tulomaakseen.

Muslimien täytyy ymmärtää, että heidän pitää integroitua ja oppia elämään Suomessa. "Heidän täytyy ymmärtää, että heidän tulee muuttaa heidän elämäntapansa, ei suomalaisten, jotka niin jalomielisesti ovat toivottaneet heidät tervetulleiksi." Suomalaiset eivät koskaan olettaisi muslimimaahan mennessään, että voisivat vaatia siellä mitään muutosta mihinkään paikallisiin tapoihin.

Kuten muutkaan maat, suomalaiset eivät halua luopua identiteetistään ja kulttuuristaan. Japanilaiset eivät varmasti muuttaisi mitään osaa kulttuuristaan toisten vaatimuksesta. Eivätkä thaimaalaiset, eivätkä kiinalaiset, jne...

Muslimien tulee ymmärtää, että koska Suomella on kristilliset juuret, joulukuuset, kirkot ja uskonnolliset juhlat, islamin kuuluu pysyä yksityisellä alueella.

Suomella ja sen kunnilla on oikeus hylätä kaikki myönnytykset islamille ja sharialle.

Muslimeille, jotka eivät ole samaa mieltä, eivätkä tunne oloaan mukavaksi Suomessa, heille on maailmassa 57 muslimimaata, joihin he voivat pyrkiä viettämään itselleen sopivaa elämää haluamallaan tavalla ja jota suomalaiset eivät tule määräilemään miten heidän tulee elää.

Jos lähditte maastanne Suomeen, ettekä toiseen muslimimaahan, olitte tulleet siihen päätökseen, että elämä Suomessa on parempaa, kuin muualla. Emme salli teidän vetää Suomea samalle tasolle, kuin nuo 57 maata.

Kysykää itseltänne kysymys, vain yksi kysymys: Miksi on parempi olla Suomessa, kuin siellä, mistä tulitte?

Jos tulitte Suomeen sillä ajatuksella, että tulette syrjäyttämään meidät tuotteliaalla lisääntymisellänne ja aikanaan valtaamaan maamme, teidän pitäisi pakata ja palata maahan, josta tulitte. Meillä ei ole tilaa täällä teille ja ideologiallenne.


Suomalaisessa kulttuurissa on paljon sellaista hyvää mitä ei löydy mistään muualta. Olemme kansana rehellisiä, meihin voi luottaa, annamme ihmisten elää omaa elämäänsä emmekä käpälöi naisia joka paikassa emmekä raiskaa pikkutyttöjä esiteini-iässä.

Suomalaiset ovat asuneet Suomen alueella tuhansia vuosia ja ovat luoneet tänne ryhmänä sellaisen kulttuurin minkä olemme katsoneet sopivaksi. Muslimit ovat luoneet omiin maihinsa sellaisen kulttuurin minkä he ovat katsoneet sopivaksi. Jos muslimimaiden kulttuuri ei sovi teille ja pyritte pois sieltä niin älkää vaatiko sitä samaa ei-sopivaa kulttuuria noudatettavaksi Suomessa. Jos haluatte puhdasta muslimikulttuuria niin asukaa muslimimaassa missä tuollainen kulttuuri on jo valmiina.

maanantai 12. lokakuuta 2015

Forssan hätämajoitusyksikössä joukkotappelu - työntekijät pakenivat pihalle


Forssan hätämajoitusyksikössä joukkotappelu. Olikohan kyseessä vain lasten leikki, jota emme ymmärrä kulttuurirajoittuneisuuttamme?Poliisin soittivat paikalle pihalle paenneet työntekijät.


14.9.2015
"Forssa yllättyi – hätämajoitukseen tuli kahdessa päivässä 250 turvapaikanhakijaa"
http://www.hs.fi/kotimaa/a1442206832748

"Lapset leikkivät hotellin pihalla Forssassa. Sisälläkin leikkihuone täyttyy vilkaista vieraista. Ruokasalissa on hiljaisia ryhmiä. Tyhjillään ollut Rantasipi-hotelli muuttui pikavauhtia hätämajoitustilaksi, kun Maahanmuuttovirasto päätti viikonloppuna siirtää turvapaikanhakijoita Forssaan. Nyt kaupunkiin on tullut noin 250 turvapaikanhakijaa Helsingistä, jossa majoitustilat ovat täpötäynnä."

"Kovasti kiirettä ja tekemistä on ollut, mutta olemme saaneet asiakkaat majoitettua ja ruokahuollon ja välttämättömät terveydenhoitopalvelut kuntoon", sanoo valmiuspäällikkö Ari Saarinen toimintaa pyörittävästä SPR:n Hämeen piiristä.

"Ihmisillä täällä on erittäin hyvä tahtotila hoitaa homma tyylikkäästi. On tullut paljon yhteydenottoja vapaaehtoistyöhön sekä vaate- ja materiaaliavun järjestämiseksi."

Sulkko kehottaa forssalaisia suhtautumaan avarakatseisesti ja ottamaan tulijat hyvin vastaan. "Nyt odotetaan, että saadaan kaikki mukaan ja toiminta kunnolla käyntiin."

torstai 8. lokakuuta 2015

Näin YLE kusettaa meitä - feikkiperhe 6.10.2015 pakolaisillassa

Syyrialaisperheen haastattelun lopussa toimittaja lähtee viemään lasta pois 'perheen' luota ja kysyy mikkiin kuuluvasti selvällä suomenkielellä 'Missä sun äiti on?'

Puhdistettu ääniraita:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13324678/pakolais%20ilta%20mp3.mp3

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wUB0zehZHj8

"MISSÄS SUN ÄITIS ON?"

NÄIN MEITÄ KUSETETAAN!

Ylen A2-pakolais-illan toisella tunnilla nähty perhe oli mitä ilmeisimmin tekaistu! Juontajan kuiskaus mikrofoniin paljastaa huijauksen! Keskustelun tapahtumat aikajärjestyksessä:

02:05 Klippi toimittajasta, joka toivottelee "syyrialaisen" "perheen" tervetulleeksi Suomeen. Autosta ahtautuu ulos mummo, tyttölapsi, äiti, isä ja kaksi poikaa.

02:45 Tyttö istuu klipissä "äitinsä" vieressä sohvalla asunnossa, johon toimittaja on heidät juuri ohjannut

03:18 Toimittaja menee tapaamaan pakolaisia aamulla heidän asunnolleen. Tässä klipissä tyttölasta ei näytetä. Oletettavasti hän ei ollut heräilemässä samasta osoitteesta.

03:19 Tyttö on otettu mukaan kauppaan, toimittajan esitellessä vihanneksia matuille. Perhe käy myös rekisteröitymässä sekä shoppailemassa lihakaupassa, jonne arabimies (oletettu isä) kuljettaa tyttölasta käsipuolessaan

05:33 "Perhe" istuu pakolaisillan livelähetyksessä. Tyttö on istutettu vanhan muslimimiehen syliin.

06:27 Toimittaja kysyy tulkin välityksellä perheen isältä, mitä sanoja nämä ovat jo oppineet. Isä vastaa "Mita kulu? Sama sama." Toimittajan vitsaillessa vastaukselle tyttölapsi ilmeistä päätellen selvästi ymmärtää toimittajan käyttämää suomen kieltä.

07:02 Toimittajan kysyessä tytön oppimia sanoja hän vastaa "Kiitos" sen verran sujuvalla suomen kielellä muiden perheenjäsenten vastauksiin verrattuna, että hälytyskellot alkavat viimeistään soida.

08:30 Tyttö on vääntelehtinyt jo hyvän tovin turhautuneena vanhan syyrialaismiehen sylissä, kunnes kääntyy katsomaan ja osoittelemaan yleisöön huomatessaan siellä oikean äitinsä!09:15 Tyttö katselee yleisöön yhä tiiviimmin ja koettaa kiemurella irti miehen  otteesta. Kuiskii myös jotain miehen korvaan.

09:54 Toimittaja lähtee taluttamaan tyttöä täysin päinvastaiseen suuntaan, kuin minne muu perhe menee!

09:55 Toimittaja kuiskaa tytölle suomeksi MISSÄ SUN ÄITI ON, kuljettaessaan tätä kohti sitä suuntaa, jonne tyttö oli aiemmin vääntelehtiessään kovasti osoitellut. Tätä kysymystä olisi tuskin tarvinnut esittää, mikäli livelähetyksessä esitellyn perheen äiti, olisi ollut tämän tyttölapsen oikea äiti.

Herää vain kysymys:

Miksi Yle tuo keksittyjä perheitä tuollaiseen tärkeään lähetykseen, jossa ovat esittelevinään pakolaisten sopeutumista Suomeen.

Katsokaa itse! 'Missä sun äiti on?' kohtaus:
https://www.youtube.com/watch?v=wUB0zehZHj8Hyviä kommentteja netistä: "Huomatkaapa asiassa myös henkilöiden käytös kun haastattelu loppuu. 'Isä', 'äiti' tai 'veljet' eivät ole ollenkaan kiinnostuneita minne pienin lapsista menee. Kukaan ei pidä sitä edes ihmeellisenä, että hän lähtee toiseen suuntaan. 'Äiti' ei katso lasta, kääntyy vain toiseen suuntaan sanomatta mitään. Kukaan ei käyttäydy noin tuollaisessa tilanteessa. Äiti tai isä sanoisi omalla kielellään jotain tytölle. Ja tyttöhän on omasta tahdostaan jo menossa siihen suuntaan minne muut eivät mene."


Jatkoa, päivitys klo 17:55

Pidemmässä videopätkässä kuuluu "Bussista ulos tultaessa toimittaja kysyy "Are you tired?", johon tyttö nyökyttelee vastaukseksi."

Mistä lähtien pienet syyrialaislapset keskimäärin ovat osanneet englantia?Miksi? Miksi perhe lähti eri suuntaan? Miksi perhe ei saattanut sinne?

Eikö olisi fiksuinta lähteä kaikkien suorinta tietä kotiin? Nopeasti lähti.

Kuinka yleistä on, että pieni lapsi lähtee vauhdilla vieraassa ympäristössä ja eroaa vanhemmistaan lähtien vieraan matkaan kun vanhemmat lähtevät toiseen suuntaan.

Miksi juontaja kysyi, että missä on äiti?

YLE selittää:


Ei mitenkään selitä sitä miksi pieni lapsi osaa suomenkieltä oltuaan Suomessa vain muutamia päiviä.

Edelleenkään YLEn selitykset eivät mitenkään selitä loogisesti kaikkia tapahtumia.

Suomessa saamme niellä tällaista soopaa kommunistisessa hengessä ja opissa Tampereen Yliopiston Tiedotusopin laitoksen 'kouluttamien' 'toimittajien' pökeltämänä. Ja saamme maksaa siitä vielä pakotettuna.

Nämä 'toimittajat' raiskaavat toimittaja sanaa säännöllisesti joka päivä. Perinteisesti toimittajan toimenkuvaan on kuulunut kaivaa objektiivisesti asian kaikki puolet esille, eikä suoltaa vain oman poliittisen tai ideologisen näkemyksen mukaisia 'uutisia'.


Sitten kysymys YLE:lle


4.Oikeat tiedot
Ajankohtaisjournalismi kertoo vain tosia tietoja. Tietojen tulee olla myös olennaisia ja monipuolisia. Kerromme ohjelmissamme kaikki käsiteltävään asiaan liittyvät yhteiskunnallisesti merkittävät tiedot.

Toimittajan tulee työnsä edetessä dokumentoida asiakirja- ja muu lähdeaineisto ja koota muistiinpanot ja haastattelut työkansioon. Ainakin tärkeimmät puhelut on hyvä nauhoittaa. Toimittajan on tehtävä jutustaan käsikirjoitus iNews –toimitusjärjestelmään.

Toimittajan ja toimitussihteerin ( tai tuottajan) tulee ennen julkaisupäätöstä tarkistaa huolellisesti faktat ja kokonaiskuva. Olennaisia kysymyksiä ovat:
  • Ovatko kaikki asiatiedot oikeita?
  • Onko kaikki väitteet ja johtopäätökset perusteltu pitävästi?
  • Perustuuko ohjelma riittävän laajapohjaiseen taustamateriaaliin?
  • Onko otettu huomioon myös faktat, jotka puhuvat johtopäätöksiä vastaan?
  • Puuttuuko jokin olennainen taho?
  • Millaisen kokonaiskuvan ohjelma antaa? Onko ohjelma asenteellinen ja puolueellinen?
Miten meni noin niinku omasta mielestä YLE?

tiistai 6. lokakuuta 2015

US sensuroi jälleen J. Sakari Hankamäen kirjoituksen 'Rajat Kiinni - Irti EU:sta'

Sensuuria jälleen 6.10.2015

J. Sakari Hankamäki kirjoittaa paljon asiallisia ja faktapitoisia kirjoituksia. Totuuksien ja faktojen kirjoittaminen on liikaa Uudelle Suomelle, joka poistaa objektiivisesti arvioiden täysin asiallisia kirjoituksia.

Sananvapauden puolesta haluamme pelastaa asiallisen kirjoituksen ja julkaista sen kaikkien luettavaksi.

Profiili: J. Sakari Hankamäki (Helsinki, Sitoutumaton) 
Filosofian tohtori, filosofi, tietokirjailija ja tutkija. Hankamäki on julkaissut 13 teosta filosofian alalta. Ajatusmiljööltään hän on kansallismielinen arvoliberaali ja omakulttuurisuuden kannattaja.

Alkuperäinen linkki http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204074-rajat-kiinni-%E2%80%93-irti-eusta.


Tässä linkki http://snag.gy/hAJRU.jpg ruutukaappaukseen kuvapalvelussa, mistä sen voi lukea pienentämättömänä.

Alla ruutukaappaus Google-cachestä mistä löytyy vielä alkuperäinen kirjoitus. Arvioikaa itse kuinka asiaton tai asiallinen se oli.

lauantai 3. lokakuuta 2015

Wikileaks: Irakin hallitus vastustaa maastamuuttoa

Julkitulleen Wikileaks-sähkeen mukaan Irakin hallitus on vastustanut EU:n agitoimaa immigraatiota.

On täysin ymmärrettävää, että Irakin (tai minkään muun maan) hallitus ei halua että parhaassa työ- ja asevelvollisuusiässä olevat miehet ja samanikäiset naiset muuttavat maasta.

Jokaiseen maahan tarvitaan tuota väkeä pitämään oma maa elinkelpoisena.

On moraalisesti väärin ja älyllistä epärehellisyyttä haalia kehitysmaista parhaassa iässä olevia ihmisiä Eurooppaan. Se kannibalisoi kehittyvien maiden väestöä ja pitkittää niiden kehittymistä ja lakaisee maton alle alkuperäiset syyt, että miksi länsimaiden kotimainen politiikka on niin huonoa ettei ihmiset näe mahdolliseksi lisääntyä riittävissä määrin.

Wikileaks:
https://wikileaks.org/plusd/cables/08BRUSSELS1853_a.html

"4. With this decision, Hortefeux said, the EU "is offering the image of a Europe with a capacity of reception, protection and generosity."  

Hortefeux underlined the difficulty of reaching a common stance of the EU countries, also citing demands from the Iraqi government that had called on the German authorities earlier this year not to encourage migration from Iraq. 

Hortefeux explained that the Council amended the draft text of its conclusions, which included no specific resettlement target and simply mentioned "a significant number of refugees." 

Hortefeux mentioned that five EU delegations in the initially resisted the idea of a precise target sought by German Interior Minister Wolfgang Scha|ble (himself pressed by the German laender). The reference to the "reception capacities" was meant to meet the problems of heavily-pressed migration countris Malta, Cyprus and Greece."


perjantai 2. lokakuuta 2015

Uusi Suomi sensuroi J. Sakari Hankamäen asiallisen kirjoituksen maahanmuuton luvuista

J. Sakari Hankamäki kirjoittaa paljon asiallisia ja faktapitoisia kirjoituksia. Totuuksien ja faktojen kirjoittaminen on liikaa Uudelle Suomelle, joka poistaa objektiivisesti arvioiden täysin asiallisia kirjoituksia.

Sananvapauden puolesta haluamme pelastaa asiallisen kirjoituksen ja julkaista sen kaikkien luettavaksi.

Profiili: J. Sakari Hankamäki (Helsinki, Sitoutumaton) 
Filosofian tohtori, filosofi, tietokirjailija ja tutkija. Hankamäki on julkaissut 13 teosta filosofian alalta. Ajatusmiljööltään hän on kansallismielinen arvoliberaali ja omakulttuurisuuden kannattaja.

Alkuperäinen linkki http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/203850-jotta-numerot-eivat-unhotuisi.
Tässä linkki http://snag.gy/a9aGX.jpg ruutukaappaukseen kuvapalvelussa, mistä sen voi lukea pienentämättömänä.

Alla ruutukaappaus Google-cachestä mistä löytyy vielä alkuperäinen kirjoitus. Arvioikaa itse kuinka asiaton tai asiallinen se oli.